Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Krizové řízení: Leadership dynamického prostředí

Autor práce: Krb, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jaegerová, Václava
Osoba oponující práci: Hejda, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Krizové řízení: Leadership dynamického prostředí
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zjištění a ověření principů dynamického prostředí, které byly definovány na základě praktických zkušeností leaderů speciálních jednotek. Pro dosažení stanovených cílů bakalářské práce bylo využito metody rešerše monografií dvou vojenských leaderů a pomocí analýzy byly vybrány principy leadershipu dynamického prostředí, vycházející z reálných bojových zkušeností. Přínos zvolené metody je skutečná a ověřená reálnost analyzovaných principů leadershipu a rozhodování dynamického prostředí. Druhou metodou, která byla využita, je případová studie. Ta se zabývá dvěma vybranými speciálními vojenskými operacemi s cílem demonstrovat, jak (ne)byly principy leadershipu dynamického prostředí, které jsou v práci analyzované, (ne)využity a upozornit na situace, které vznikly, když právě tyto analyzované principy nebyly uplatněny. Přínosem této bakalářské práce je předložení nestandardních metod leadershipu a rozhodování dynamického prostředí založené na skutečných událostech, které byly prověřeny praxí.
Klíčová slova: krizové situace; krizové řízení; leadership; vojenský leadership; speciální operace; speciální jednotky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Krizové řízení: Leadership dynamického prostředí
Překlad názvu: Crisis Management: Dynamic Environment Leadership
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to find and prove principles of dynamic enviroment, which have been defined based on empirical expreiences of leaders commanding special forces. To achieve this goal, the thesis used method of literature search aiming on two military leaders and used analysis to find principles of dynamic envritoment based on real combat experience. The benefit of the used method is the usage of applicable real and proven principles of leadership and dicision making process in dynamic enviroment. The second used method was a case study. The case study aimed at two special operations with the goal to demostrate, how were (weren´t) the principles of leadership of dynamic enviroment used and to highlight the situations that originated from not using the defined principles. The benefit of this thesis is to bring forward unusual methods of leadership and dicision making in dynamic enviroment based on factual events that happend in real world.
Klíčová slova: crisis situation; crisis management; leadership; military leadership; special operations; special forces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2018
Datum podání práce: 20. 12. 2018
Datum obhajoby: 16.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67149_xkrbf00.pdf [1,13 MB]
Oponentura59785_hejda.pdf [143,07 kB]
Hodnocení vedoucího67149_jaegerva.pdf [310,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67149/podrobnosti