Vývoj mobilní aplikace pro platformu Android

Název práce: Vývoj mobilní aplikace pro platformu Android
Autor(ka) práce: Staňková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zapomenout na slib a neinformovat blízkou osobu o důležité změně naší geografické polohy (například bezpečném příchodu domů) je v dnešní uspěchané době velice snadné. Taková zapomnětlivost ale může vést k negativním emocím, jako je strach či hněv. Cílem této práce je vytvoření mobilní aplikace Hlídáček, která uživateli umožní automatické odeslání SMS zprávy po příchodu na určité místo či odchodu z něj díky metodě zónového monitorování. Jako doplňující funkce aplikace je uživateli umožněno vypnout či zapnout zvuk či Wi-Fi připojení v závislosti na jeho poloze. Zpracování práce je založeno na metodě výzkumu typu návrh. Pro analýzu již existujících podobných aplikací byla použita metoda systematické analýzy literatury (z angl. Systematic Literature Review). Nejprve byly stanoveny funkční požadavky aplikace, dále byla navrhnuta databáze aplikace. Balsamiq umožnil tvorbu wireframů a následně byl vytvořen design aplikace. Aplikace je vyvinuta pro platformu Android v jazyce Java s použitím Android Studia. Pro tvorbu databáze byla využita knihovna Room. Pro zónové monitorování a hledání míst aplikace využívá Places API a Maps SDK for Android od Google. Aplikace byla testována průběžně na emulátorech dostupných v Android Studiu a ve finální fázi i na reálných zařízeních. Hlídáček plní všechny funkce stanovené ve funkčních požadavcích. Příloha práce obsahuje příručku pro uživatele aplikace.
Klíčová slova: Mobilní aplikace; Zónové monitorování; Design
Název práce: Mobile Application Development for Android Platform
Autor(ka) práce: Staňková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
It is easy to forget about a promise and not to inform a loved one about our current geographical location (e.g. after coming home safely), which may lead to negative emotions such as fear or anger. The aim of this thesis is to create a mobile application Handy Stalker, which will enable a user to send an automatic SMS message after departing or arriving at a specific place thanks to the geofencing method. As a supplementary function of the app, the user can turn the sound or Wi-Fi connection on and off depending on their location.The form of the thesis is based on the design science research. The systematic literature review was used for the analysis of similar existing applications. Firstly, the functional requirements of the application were established, then the application database was designed. The creation of wireframes was enabled by Balsamiq, and consequently, the application design was created. The application is developed for the Android platform in the Java language, using Android Studio. The Room library was used for the database. The application uses Places API and Maps SDK for Android by Google for geofencing and location searches. The application was continuously tested using emulators available in Android Studio and, in the final phase, on real devices. Handy Stalker can perform all functions as specified in the functional requirements. The appendix contains a user manual for the application.
Klíčová slova: Mobile application; Geofencing; Design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2018
Datum podání práce: 16. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67476/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: