Národní kultura a její homogenita

Název práce: Národní kultura a její homogenita
Autor(ka) práce: Svitáková, Svetlana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním rozdílů v kulturních postojů obyvatel Ruska rozdělených podle dvou faktorů: věku a pohlaví. Výzkum se provádí na základě modelu Hofstedových kulturních dimenzí. Významnost zjištěných rozdílů mezi jednot-livými skupinami je nadále ověřena prostřednictvím analytického nástroje ANOVA. Dosažené výsledky jsou porovnány s výsledky jiných autorů a jsou dále diskutovány.
Klíčová slova: věk; pohlaví; Perestrojka; kulturní dimenze; Hofstede; Trompenaars; Schwartz; politické změny; statistická významnost
Název práce: National culture and its homogeneity
Autor(ka) práce: Svitáková, Svetlana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with exploring differences in cultural attitudes of Russian people divided by two factors: age and gender. The research is based on the Hofstede Cultural Dimension model. The significance of the differences found between the groups are further verified with the statistic instrument ANOVA. The results obtained are compared with the results of the other authors and are discussed.
Klíčová slova: cultural dimensions; Hofstede; Trompenaars; Schwartz; age; gender; Perestrojka; political changes; statistical significance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2018
Datum podání práce: 19. 4. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66185/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: