Podnikání a smlouva mezi manželi jako způsob ochrany vlastnictví manželů

Název práce: Podnikání a smlouva mezi manželi jako způsob ochrany vlastnictví manželů
Autor(ka) práce: Beránková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Petrů, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V bakalářské práci se věnuji institutům majetku manželů, které jsou upravitelné formou smluv. Zabývám se možností změny majetkové správy a struktury, především při podnikatelských zájmech. Cílem je přiblížit právní možnosti budoucích manželů či stávajících manželských párů pro ochranu jejich věcného práva a vlastnictví. Rizika plynoucí nejen z podnikatelských aktivit přibližuji na příkladech reálných situací. Aspekty spojené s problematikou dokazuji na provedeném výzkumu, založeném na získání názoru a přístupu u osob do věku 26 let, bez zkušenosti s manželstvím. Druhou částí je komparace vzorových smluv na území České republiky a Francie, která napomáhá k vytvoření mého vlastního návrhu řešení majetkové struktury mezi manželi.
Klíčová slova: vlastnictví; manželství; předmanželská a manželská smlouva; podnikání; společné jmění manželů; správa majetku; majetek manželů
Název práce: Business and marriage contract as a way of protecting property of spouses
Autor(ka) práce: Beránková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Petrů, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the institute of property of spouses, which are editable in the form of contracts. I deal with the possibility of changing property management and structure, especially with business interests. The aim is to bring the legal possibilities for future spouses or existing married couples to protect their property rights and property. The risks arising not only from business activities are illustrated by examples of real situations. Problems related to the issue are proved by the research, based on the opinion and approach of persons up to the age of 26, without experience of marriage. The second part is a comparison of sample contracts in the Czech Republic and France, which helps to create my own proposal for solving property structure between spouses.
Klíčová slova: marriage; premarital and marriage contract; property; business; community property of spouses; property management; property of spouses

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2018
Datum podání práce: 22. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65295/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: