Využití strategie cause related marketingu v otázce environmentálního problému znečištění plasty

Název práce: Využití strategie cause related marketingu v otázce environmentálního problému znečištění plasty
Autor(ka) práce: Brabcová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vyhodnotit cause related marketingovou kampaň společnosti adidas ve spolupráci s neziskovou organizací Parley for the Ocean na českém trhu. Tato kooperace spočívá ve sběru plastů z pobřeží oceánů a jejich zpracování na materiál, ze kterého adidas vyrábí sportovní potřeby. V teoretické části práce je popsaná společenská odpovědnost firem, cause related marketing a zelený marketing. K naplnění cíle práce je v praktické části práce vyhotovená analýza českých médií, která demonstruje, že téma znečištění oceánů plasty v České republice roste na popularitě. Dále je v práci proveden trojí výzkum kvalitativního a kvantitativního charakteru. Na základě výsledků je možné analyzovat distribuční síť, samotnou firmu a konečného spotřebitele. Práce v závěru shrne výstupy těchto průzkumů a navrhne možná řešení, jak cause related marketing společnosti adidas zefektivnit.
Klíčová slova: Parley for the Ocean; cause related marketing; znečištění plasty ; adidas
Název práce: The Application of Cause Related Marketing Strategy in the Environmental Issue of Plastic Pollution
Autor(ka) práce: Brabcová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate the cause relationship marketing campaign, which is composed of adidas cooperation with the non-profit organization Parley for the Ocean on the Czech market. This cooperation involves collecting plastic pollution from the ocean and processing them into materials from which adidas manufactures sporting goods. In the theoretical part of the thesis is described corporate social responsibility, cause related marketing and green marketing. To fulfill the goal of the thesis, the practical part focuses on analyzing the Czech media, which demonstrates that the issue of ocean pollution in the Czech Republic is growing in popularity. There is also a triple research of qualitative and quantitative methods. Based on the results, it is possible to analyze the distribution network, the company itself and the final consumer. In conclusion, the thesis summarizes the outcomes of these surveys and suggests possible solutions to make adidas cause related marketing more effective.
Klíčová slova: cause related marketing; plastic pollution ; adidas; Parley for the Ocean

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2019
Datum obhajoby: 27. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66970/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: