Vnímání negativních emocionálních apelů v reklamě

Název práce: Vnímání negativních emocionálních apelů v reklamě
Autor(ka) práce: Petrová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou emocionálních apelů v rámci audiovizuálních re-klam. Cílem práce je analýza negativních emocionálních apelů v reklamě a jejich vní-mání z pohledu mileniálů. Teoretická část se zabývá reklamou, jejím zacílením a vní-máním. Na to navazuje problematika emocionálních apelů v reklamě. Dále se zaměřuje na psychologii spotřebitelů a samostatná podkapitola je věnována zkoumanému spo-třebitelskému segmentu, kterým jsou mileniálové. Metodická část argumentuje a přibli-žuje zvolené metody sběru dat, kterými jsou eye-trackingové měření a polostrukturo-vané rozhovory. V praktické části jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky výzkumu, které jsou vizualizovány pomocí fixačních map a heat map a jsou doplněny o poznatky, které byly získány v rámci rozhovorů.
Klíčová slova: emocionální apely; eye-tracking; audiovizuální reklama; mileniálové
Název práce: Perception of negative emotional appeals in advertising
Autor(ka) práce: Petrová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of use of emotional appeals in audiovisual advertising. The goal is to analyze negative emotional appeals in commercials and their perception by Millenials. Theoretical part introduces commercials in general, mentions how does targeting work and explains perception of advertising. Next it clarifies the role of emotional appeals in advertising. It also outlines consumer psychology and pays special attention to the consumer segment that researched in this thesis – Millenials. Methodology discusses and introduces chosen methods of data collection which are eye-tracking and semi-structured interviews. The results are discussed in the practical part of the thesis and are visualized using fixation and heat maps that are supplemented by the findings acquired from the conducted interviews.
Klíčová slova: emotional appeals; audiovisual advertising; eye-tracking; Millenials

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65699/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: