Vliv institucí a institucionálního vývoje na ekonomický růst a rozvoj státu: Komparace Haiti a Dominikánské republiky

Název práce: Vliv institucí a institucionálního vývoje na ekonomický růst a rozvoj státu: Komparace Haiti a Dominikánské republiky
Autor(ka) práce: Dvořáková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Machoň, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku institucí, institucionálního vývoje a jeho vlivu na ekonomický růst a rozvoj států, konkrétně pak na případ Haiti a Dominikánské republiky. Jedná se o dva karibské státy rozkládající se na ostrově Hispaniola, které byly pro analýzu vybrány na základě teorie geografie. Jejím předpokladem je, že státy se stejnými geografickými a klimatickými podmínkami dosahují podobných hospodářských výsledků. Haiti však patří mezi nejméně rozvinuté státy světa a je nejchudší zemí na západní hemisféře, zatímco Dominikánská republika se řadí mezi země s vyšším středním příjmem. Proti teorii geografie vystupuje teorie institucí a institucionálního vývoje, podle níž jsou rozdíly mezi jednotlivými státy způsobeny odlišným vývojem státních institucí. Cílem této diplomové práce je tedy analyzovat vliv historického vývoje institucí na ekonomický růst a rozvoj státu a na současný stav jeho institucí. Významný prostor je v práci věnován analýze historického vývoje obou států od objevení Evropany až po současnost a to převážně z hlediska proměn politických a ekonomických institucí. Na základě důsledků institucionálního vývoje a jednotlivých dat o hospodářském růstu a sociálních indikátorech ekonomického vývoje práce zhodnocuje, zda se dají současné instituce v obou státech nazvat spíše inklusivními, nebo extraktivními.
Klíčová slova: Haiti; inklusivní instituce; instituce; institucionální vývoj; ekonomické instituce; Dominikánská republika; politické instituce; extraktivní instituce
Název práce: The Influence of Institutions and Institutional Change on Economic Growth and Development: Comparison of Haiti and Dominican Republic
Autor(ka) práce: Dvořáková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Machoň, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the issue of institutions, institutional change and its influence on economic growth and development. The analysis was conducted on Haiti and Dominican Republic as two Caribbean states sharing one island called Hispaniola. These countries were chosen with regard to a theory of geography which assumes that states with the same geographical and climatic conditions reach the same level of economic growth. However, Haiti is one of the least developed countries in the world and the poorest country in the western hemisphere while Dominican Republic belongs to countries with higher middle income. Theory of institutions oppose the theory of geography and it claims that different historical development of state institutions causes differences between economic levels of states. The purpose of this diploma thesis is to analyse the influence of historical development of institutions on economic growth and development of a country and on the current state of institutions. The thesis is mostly focused on the analysis of historical development and changes of Haitian and Dominican political and economic institutions since the discovery of the island until today. The thesis also include the evaluation of current state of political and economic institutions in terms whether they are inclusive or extractive.
Klíčová slova: Dominican Republic; extractive institutions; economic institutions; Haiti; inclusive institutions; institutional change; institutions; political institutions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2017
Datum podání práce: 23. 4. 2019
Datum obhajoby: 29. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63854/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: