Vztah kvantity a kvality zdravotní péče ve vybraných porodnicích

Název práce: Vztah kvantity a kvality zdravotní péče ve vybraných porodnicích
Autor(ka) práce: Šlézová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Bednářová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá vztah mezi kvantitou a kvalitou zdravotní péče ve třech vybraných porodnicích. Hlavním cílem je zmapovat situaci porodnic podobné velikosti a podobných služeb. Bude porovnáván vliv počtu provedených zákroků na kvalitu poskytovaných služeb. Statistická data budou získána od zástupců porodnic, data týkající se kvality budou vyhodnocena pomocí standardů Světové zdravotnické organizace a dotazníků spokojenosti od matek. Po vyhodnocení kvality bude použit chí-kvadrát test, kterým se zjistí vztah mezi stanovenými hranicemi určitých výkonů a skutečně provedenými výkony. Vztah kvantity a kvality bude zobrazen pomocí bodového diagramu a vysvětlen statistickými ukazateli.
Klíčová slova: kvalita zdravotní péče; porodnice; kvantita ve zdravotnictví; test dobré shody
Název práce: Relation of the quantity and quality of health care in the selected maternity hospitals
Autor(ka) práce: Šlézová, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Bednářová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines the relationship between quantity and quality of health care in three selected maternity hospitals. The main goal is to monitor the situation of maternity hospitals of similar size and similar services. The influence of the number of interventions performed on the quality of provided services will be compared.Statistical data will be collected from maternity wards, quality data will be evaluated using World Health Organization standards and satisfaction questionnaires from mothers. After quality evaluation, a chi-square test will be used to determine the relationship between specified performance limits and actual performance. The relationship of quantity and quality will be shown using a point diagram and explained by statistical indicators.
Klíčová slova: maternity hospital; quantity in health service; health care quality; goodness of fit test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65377/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: