Role soukromého sektoru v systému podpory exportu - případová studie Irsko

Název práce: Role soukromého sektoru v systému podpory exportu - případová studie Irsko
Autor(ka) práce: Němečková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení irského systému podpory exportu a vyhodnocení jeho příležitostí a rizik. Celkově je práce rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se věnuje teoretickému vymezení podpory exportu, formám a institucím, které se podpoře exportu věnují. Druhá kapitola se zaměřuje přímo na systém podpory exportu. Je v ní uveden historický vývoj a současný stav irské ekonomiky. Zároveň druhá kapitola obsahuje informace ohledně institucí, které poskytují jak finanční, tak nefinanční nástroje podpory exportu. V poslední kapitole je vyhodnocen dotazník, který se týká znalostí irských exportérů ohledně institucí poskytujících podporu exportu. Dále jsou v poslední kapitole zhodnoceny příležitosti a rizika, které tento systém nabízí.
Klíčová slova: mezinárodní obchod; Irsko; podpora exportu; ekonomika; exportní strategie
Název práce: The role of private sector in the system of export's support - case study Ireland
Autor(ka) práce: Němečková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the evaluation of the Irish system of support for exporters and the evaluation of its opportunities and risks of this system. Overall is the thesis divided into three chapters. The first chapter is about the theory of the system and about the forms and institutions, which are supporting the exporters. The second chapter is focused on the Irish system of support for exporters. It describes the history and current state of the Irish economy. At the same time, it contains information about the institutions, which are providing the financial and non-financial support. The last part evaluates the questionnaire, which has been send to the Irish exporters and asked about the knowledge of the institutions, which are providing support for exporters. Furthermore, the last chapter reviews the opportunities and risks of this system.
Klíčová slova: support of export; economy; export strategy; Ireland; international business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64712/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: