Hodnocení ekonomické situace společnosti

Název práce: The evaluation of economic situation of the company
Autor(ka) práce: Tomášková, Leona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dočekalová, Markéta
Oponenti práce: Fiala, Roman
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the evaluation of the economic situation of SPORTEN, a.s. through financial analysis. This bachelor thesis is divided into two parts –the theo-retical part and the practical part. The theoretical part describes the methods and ex-plains the terms used in the financial analysis. The analysis of differential indicators, ratio analysis, prediction models are explained in detail. The aim of this part is to create a comprehensible basis for the subsequent practical part. In the practical part, I intro-duce SPORTEN, a.s. company. Further, I address the analysis of ratios, balance rules, horizontal and vertical analysis, analysis of net working capital, ratios, prediction mod-els and comparison of individual indicators in the same industry. The conclusion of the thesis is the evaluation and subsequent recommendations for further direction of the company.
Klíčová slova: Financial analysis; profitability ratios; net working capital; EBIT; financial indicators; comparison
Název práce: Hodnocení ekonomické situace společnosti
Autor(ka) práce: Tomášková, Leona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dočekalová, Markéta
Oponenti práce: Fiala, Roman
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace společnosti SPORTEN, a.s. prostřednictvím finanční analýzy. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje metody a vysvětluje pojmy používané ve finanční analýze. Podrobně je vysvětlena analýza diferenciálních ukazatelů, poměrová analýza a predikční modely. Cílem této části je vytvořit srozumitelný základ pro praktickou část. V praktické části představím společnost SPORTEN, a.s. Dále se zabývám analýzou poměrů, bilančními pravidly, horizontální a vertikální analýzou, analýzou čistého pracovního kapitálu, predikčními modely a porovnáním jednotlivých ukazatelů ve stejném odvětví. Závěrem práce je vyhodnocení a následná doporučení pro další směřování společnosti.
Klíčová slova: Finanční analýza; finanční ukazatele; EBIT; ukazatele rentability; čistý pracovní kapitál; komparace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67332/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: