Smyslový marketing v hotelnictví

Název práce: Smyslový marketing v hotelnictví
Autor(ka) práce: Shkiria, Elizaveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována používání metod smyslového marketingu v hotelnictví. Tato oblast marketingu je již dlouhou dobu používána po celém světě, ale stále není dostatečně prozkoumaná. V hotelnictví je smyslový marketing ve velké míře používán světově známými hotelovými řetězci, nicméně se nepoužívá tak aktivně jako při řízení značky a při plánování prodejních míst. Hlavním cílem diplomové práce je především analýza a hodnocení aplikace metod smyslového marketingu v pražském hotelu Motel One. První část práce je zaměřená na teoretické pochopení specifik marketingu v cestovním ruchu a hotelnictví a také na rozbor hlavních principů a technik smyslového marketingu. Druhá část práce se věnuje praktickému zkoumání problematiky, tudíž analýze vybraného hotelu, analýze aplikovaných metod, pozorování a terénnímu dotazování hostů hotelu. V této části diplomové práce jsou také provedeny hloubkové rozhovory o používání smyslového marketingu a jeho významu v marketingových aktivitách hotelů s vedoucími manažery pražských hotelů. Na závěr budou použité metody a jejich efektivita v rámcích konkrétního hotelu vyhodnoceny, následně na základě provedeného hodnocení budou navrhnuta doporučení a připomínky týkající se smyslového marketingu.
Klíčová slova: marketingový mix; cestovní ruch; hotelnictví; smyslový marketing
Název práce: Sensory marketing in the hotel industry
Autor(ka) práce: Shkiria, Elizaveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is devoted to the using of sensory marketing methods in the hotel industry. This area of marketing has long been used around the world, but it is still not well researched. In hotel business, sensory marketing is largely used by world-renowned hotel chains but is not used as actively as in brand management and sales planning. The main aim of the thesis is to analyze and evaluate the application of sensory marketing methods in the Prague Hotel Motel One. The first part is focused on a theoretical understanding of the specifics of tourism marketing and hotel industry as well as on the analysis of the main principles and techniques of sensory marketing. The second part of the thesis is devoted to the practical examination of the issue, thus to the analysis of the selected hotel, analysis of applied methods, observation and field inquiry of the hotel guests. In this part of the thesis, in-depth interviews about the use of sensory marketing and its importance in hotel marketing activities with leading managers of Prague hotels are also carried out. In the end, the methods used and their effectiveness will be evaluated within the framework of a particular hotel.
Klíčová slova: sensory marketing; marketing mix; tourism; hotel industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 29. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66742/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: