Analýza sledování televize a TV reklamy dětmi předškolního věku

Název práce: Analýza sledování televize a TV reklamy dětmi předškolního věku
Autor(ka) práce: Zumrová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá dětmi předškolního věku a jejich konzumací televize a televizních reklam. Teoretický část se věnuje masovým médiím, mediální komunikaci, reklamě a dítětem ve světě marketingu. Vše s bližším zaměřením na televizní médium a televizní reklamu. Věnuje se funkcím a typům masmédií, zkoumá český masmediální trh a vysvětluje pojem mediální konzument. Definuje reklamu a její přístupy k dětskému divákovi v předškolním věku. Analyzuje psychologii a mediální chování dětí, konkrétně ve vztahu k televizi a jejich vnímání a rozpoznávání reklamního obsahu na základě percepce rodičů. Praktická část analyzuje mediální deníky vyplňované po dobu jednoho týdne rodiči dětí předškolního věku. Na základě těchto dat analyzuje sledovací návyky dětí, vliv reklamy na ně a další aspekty, které souvisí s reklamou a televizí.
Klíčová slova: reklama; děti; televize; mediální konzumace; sledování TV
Název práce: Analysis of watching TV and television advertising by children of pre-school age
Autor(ka) práce: Zumrová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with children of pre-school age and their consumption of television and television advertisements. The theoretic part is about mass media, media communication, advertising and the role of a child in the marketing world. All of this with a detailed focus on television and television advertisement. It explains the functions and types of mass media, examines the Czech mass media market and explains the concept of the media consumer. The thesis defines advertising and its approaches to a child in pre-school age. It analyzes psychology and media behaviour of children specifically in relation to television and their perception and recognition of advertising content based on their parents' perception. The practical part analyzes media diaries that were being filled in by the parents of pre-school aged children during one week. Based on this data the thesis analyzes the habits of children watching tv, the influence it has on them and other aspects that are related to advertising and television.
Klíčová slova: advertisement; children; media consumption; TV watching; television

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: