Strukturální fondy EU

Název práce: Strukturální fondy EU
Autor(ka) práce: Šuhájková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Malý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem strukturálních fondů EU v programovém období 2014 - 2020. Cílem práce je zhodnocení konkrétní výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z pohledu mateřských škol a návrh na zlepšení podmínek výzvy v případě vyhlášení výzvy nové. Výzva je hodnocena z pohledu přínosu jednotlivých realizovaných aktivit pro mateřskou školu, složitosti podávání žádosti o dotaci a celého procesu realizace projektů a jejich ekonomické výhodnosti pro mateřské školy.
Klíčová slova: Strukturální fondy EU; Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I; OP VVV
Název práce: Structural funds of EU
Autor(ka) práce: Šuhájková, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Malý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic of European Structural funds in programming period 2014 - 2020. The aim of this thesis is to evaluate the specific call Templates for kindergartens and primary schools from the point of view of kindergartens and to make a suggestion for improvement of the conditions of the call in case of a new call.The call is evaluated from the point of view of the benefits of the individual activities implemented by the kindergartens, the complexity of applying for a grant and the entire project implementation process and their economic advantage for kindergartens.
Klíčová slova: Call Templates for kindergartens and primary schools I; Structural funds of EU; OP RDE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64512/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: