Módní blogy jako platforma pro marketingovou komunikaci: případová studie

Název práce: Módní blogy jako platforma pro marketingovou komunikaci: případová studie
Autor(ka) práce: Fišerová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Šimůnková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je na vybraných případech instagramových účtů identifikovat a popsat marketingové nástroje, které jsou používány českými influencery. Teoretická část se zaměřuje na moderní přístupy marketingu, které bávají spjatá s online světem. Dále je pozornost věnována blogosféře, jsou zmíněny typy blogů, formy spolupráce a přechod od blogů k sociálním sítím. Následně jsou popsány konkrétní sociální sítě (zejména Instagram). Empirická část je věnována obsahové analýze vybraných příspěvků na Instagramu, které během zvoleného období zveřejnily dvě české influencerky. Pozornost je věnována také historii jejich působení, spolupracím a podobně.
Klíčová slova: blog; influencer; product placement; online marketing; instagram
Název práce: Fashion blogs as a platform for marketing communications: a case study
Autor(ka) práce: Fišerová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Šimůnková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on selected instruments that are related to Czech influencers. The theoretical part is focuses on a modern approach to marketing, which concerns the online marketing. Next is the focus on blogs there are mentioned as types of blogs, forms of collaboration, and the transition from blogs to social networks. Subsequently, specific social networks (especially Instagram) are listed. The empirical part is focused on the analysis of selected Instagram posts, which are published by two Czech influencers during the selected period. Attention is also paid to their activities, cooperation and so on.
Klíčová slova: product placement; online marketing; blog; influencer; instagram

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67035/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: