Marketingová komunikace značek ŠKODA a Hyundai na českém trhu

Název práce: Marketingová komunikace značek ŠKODA a Hyundai na českém trhu
Autor(ka) práce: Sucháček, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací českého výrobce automobilů Škoda Auto a.s. a českého zastoupení jihokorejské automobilky Hyundai na českém trhu. Cílem práce je, na základě analýzy současné marketingové komunikace značek Hyundai a ŠKODA na českém trhu, představit hlavní komunikační média značek a posoudit jejich marketingové aktivity a komunikovaný obsah, také uvést a rozebrat příklady komunikace z minulých let, které byly kontroverzní pro vnímání značek českým trhem. V teoretické části je práce zaměřena na objasnění základních marketingových pojmů důležitých pro praktické zpracování práce. V praktické části se práce již zabývá samotnou marketingovou komunikací, jejíž srovnání je součástí poslední kapitoly zhodnocení a závěru práce.
Klíčová slova: Hyundai; ŠKODA ; marketing; marketingová komunikace; automobil; reklama; sociální sítě; sponzoring; značka
Název práce: Marketing communication of the brands ŠKODA and Hyundai on the Czech market
Autor(ka) práce: Sucháček, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the marketing communication of the Czech car manufacturer Škoda Auto a.s. and the Czech representation of South Korean car manufacturer Hyundai on the Czech market. This thesis is focused on the analysis of the current marketing communication of the brands Hyundai and ŠKODA on the Czech market, representing the main means of communication concerning marketing activities and communication content. The theoretical part focuses on the explanation of basic marketing terms, which are important for practical part. The practical part of this thesis deals with marketing communication itself, comparison of which is part of the last chapter and conclusion of the thesis.
Klíčová slova: Hyundai; ŠKODA; marketing; marketing communication; car; advertising; commercial; social media; sponsorship; brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: