Obalový materiál piva a jeho vliv na spotřební preference a konzumní chování studentů

Název práce: Obalový materiál piva a jeho vliv na spotřební preference a konzumní chování studentů
Autor(ka) práce: Jiránek, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na obalový materiál a jeho vliv na preference spotřebitele a konzumní chování studentů. Součástí jsou dva kvantitativní výzkumy. První výzkum je prováděn za pomoci dotazníkového šetření. Jeho cílem je zmapovat současnou situaci na trhu baleného piva. Pozornost je věnována hlavně obalovým materiálům a jejich vlivu na spotřebitele. Na základě analýzy výsledků z dotazníkového šetření je následně proveden experiment. Tento experiment je zaměřen na studenty ve věku od 20 do 25 let. V rámci experimentu jsou sledovány konzumní preference studentů při řízených degustacích. První degustace je bez podání informací o daných vzorcích a druhá po podání informací. Současně jsou odhaleny pochybnosti o racionalitě studentů při hodnocení.
Klíčová slova: balené pivo; experiment; spotřební chování; obalový materiál
Název práce: Packaging Material and Its Influence on Consumer Preferences and on the Consumer Behavior of Students
Autor(ka) práce: Jiránek, Matěj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on packaging material and its influence on consumer preferences and on consumer behavior of students. It consists of two quantitative researches. The first research was carried by means of a questionnaire survey. It was aimed at mapping the current situation on the bottled beer market. Special attention was paid to packaging materials and their impact on consumers. Based on the analysis of the results from the questionnaire survey, an experiment took place. The experiment’s target group included students aged 20 to 25. In the course of this experiment, consumer preferences in guided tasting were monitored. No information about the samples was provided during the first tasting, while before the second one, the subjects received the information. The conclusion also reveals certain doubts about consumer rationality.
Klíčová slova: consumer behavior; packaging material; packed beer; experiment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 4. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: