Motivační aspekty pohyblivé složky mzdy

Název práce: Motivační aspekty pohyblivé složky mzdy
Autor(ka) práce: Pirná, Renata
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda lze pohyblivou složku mzdy považovat ve vybrané organizaci X za motivační nástroj. Zkoumaná organizace se zabývá obchodem, a proto je výzkum orientován zejména na prodejce. Dílčím cílem je zjistit úroveň sociální atmosféry na pracovišti, a zda ji může pohyblivá složka mzdy ovlivňovat. Potřebná data k výzkumu jsou získána prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného ve vybrané firmě. K sestavení dotazníku je použit psychologický dotazník blíže charakterizovaný v metodologii. Získaná fakta jsou následně analyzována a vyhodnocena. V závěru práce jsou výsledky výzkumu shrnuty společně s doporučením pro vedení dané organizace.
Klíčová slova: Motivace; Odměňování; Pohyblivá složka mzdy; Sociální atmosféra
Název práce: Motivational aspects of the variable wage component
Autor(ka) práce: Pirná, Renata
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor work is to find out if the movable part of salary can be considered as the toll of motivation in a certain organization. The described organization is engaged in business and because of it the research is mainly focused on sellers. The intermediate goal is to map the social atmosphere level of the workplace and find out if the movable part of salary can influence it. The data needed for the research is gained by the questionnaires executed in a certain company. For the composition of the questionnaire was used also a psychological questionnaire described in methodology. The gain data is analysed and evaluated afterwards. In the end of this bachelor work the results of the research and the recommendations for the organization are presented.
Klíčová slova: Motivation; Rewarding; Movable part of salary; Social atmosphere

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62105/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: