Autorskoprávní ochrana hudebního díla užitého v reklamě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Autorskoprávní ochrana hudebního díla užitého v reklamě
Autor práce:
Ratusneac, Anastasia
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Votava, Tomáš
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice autorského práva se zaměřením na hudební díla užitá v reklamě. Cílem bakalářské práce bylo na základě provedeného rozboru platné právní úpravy zjistit, jak jsou s využitím autorského práva chráněna hudební díla užitá v reklamě. V práci byla nejdříve analyzována problematika autorského práva jako takového. Dále bylo definováno hudební dílo. Jedná se o soubor několika svým způsobem samostatných složek a teprve jejich propojením posléze vzniká konkrétní autorská představa. Dále se práce zaměřuje na použití hudebního díla v reklamě. Jako případové studie se v práci uvádějí případy řešené Ochranným svazem autorským a soudy České republiky.
Klíčová slova:
Autorské dílo; autorské právo; hudební dílo autorské; reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 10. 2019
Datum podání práce:
25. 6. 2020
Datum obhajoby:
30.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67410_rata01.pdf [510,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
67410_xvott02.pdf [62,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67410/podrobnosti