Národní kultura a její homogenita

Autor práce: Kogay, Yelena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci: Hiršová, Miloslava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Národní kultura a její homogenita
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se věnuje národní kultuře v Kazachstánu a její homogenitě z hlediska národnosti. V teoretické části, jsou popsány definice kultury a kulturní dimenze od různých autorů. Pro základ výzkumné části, byly využité práce Hofstedeho. Výzkum je zaměřen na homogenitu národní kultury z hlediska národnosti a regionů. Výsledky výzkumu jsou diskutovány na konci práce.
Klíčová slova: Národní kultura; Hofstedeho dotazník; Kazachstán; kulturní dimenze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Národní kultura a její homogenita
Překlad názvu: National culture and its homogeneity
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis deals with the national culture in Kazakhstan. The theoretical part describes the definitions of culture and cultural dimensions defined by various authors. Hofstede’s method was chosen for the practical part. The research is focused on the homogeneity of national culture in terms of nationality and regions. The results of the research are discussed.
Klíčová slova: Hofstede's questionnaire; Kazakhstan; cultural dimension; National culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2018
Datum podání práce: 28. 4. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.