Vícekriteriální analýza zemědělského sektoru členských států Evropské unie

Název práce: Vícekriteriální analýza zemědělského sektoru členských států Evropské unie
Autor(ka) práce: Škrlantová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skočdopolová, Veronika
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnocení efektivity zemědělského sektoru členských států Evropské unie pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant. Zkoumány jsou roky 2007 a 2016. Speciální pozornost je věnována výsledkům druhého sledovaného roku a vývoji u nově přistoupených států. Zemědělství řeší zákonodárci jak na úrovni jednotlivých států, tak na úrovni celé Evropské unie, která se tento sektor snaží ovlivňovat prostřednictvím Společné zemědělské politiky. Část této práce se zabývá právě určenými cíli, stanoveným rozpočtem a ukazateli, které měří efektivitu této politiky. Na základě toho bylo dále stanoveno jedenáct kritérií, které zastupují všechny možné pohledy na efektivitu zemědělského sektoru. K sestavení úplného uspořádání členských států Evropské unie dle dosahovaných hodnot v daných kritériích byly použity tři metody vícekriteriálního hodnocení variant založené na různých výpočetních postupech – ORESTE, WSA a TOPSIS. Navíc je používána i metoda ELECTRE I, která země dělí na efektivní a neefektivní. Tato práce určuje státy, které v oblasti zemědělství vykazují nejlepší výsledky a měly by být pro ostatní vzorem.
Klíčová slova: Společná zemědělská politika; vícekriteriální hodnocení variant; Efektivita zemědělství; ORESTE; WSA; TOPSIS; ELECTRE I
Název práce: Multi-criteria analysis of the agricultural sector of the member states of the European Union
Autor(ka) práce: Škrlantová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skočdopolová, Veronika
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate an effectivity of agriculture segment of European Union’s members using multi–criteria evaluation of alternatives methods. We research years 2007 and 2016. An extra attention is paid to the results of second observed year and the progression of the new member countries. Legislators deal with agriculture on a level of separate countries but also as a whole on a level of European Union, which tries to influence the agriculture using a Common Agricultural Policy. One part of this thesis describes its goals, budget and indicators, which measure the effectivity of this policy. There were eleven criteria established based on this policy, that represent many points of view on agriculture segment effectivity. To align all the member countries according to their achieved values in these criteria three methods of multi–criteria decision making were used. All three of them are based on different computational principles – ORESTE, WSA and TOPSIS. There is fourth method used on top of that, ELECTRE I, which divides alternatives to the effective and not effective ones. This thesis chooses countries, that have the best results in agriculture and should be an example for the rest of them.
Klíčová slova: ORESTE; Effectivity of agriculture; Common Agricultural Policy; multi–criteria evaluation of variants; WSA; TOPSIS; ELECTRE I

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65139/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: