Analýza reálných dat s cílem zvýšit conversion rate v emailové komunikaci

Název práce: Analýza reálnych dát s cieľom zvýšiť conversion rate v emailovej komunikácii
Autor(ka) práce: Puškár, Ján
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Berka, Petr
Oponenti práce: Kliegr, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca je orientovaná na analytický a praktický prístup k emailovému marketingu a skúmala ho z pohľadu reálneho projektu pre nemenovanú spoločnosť. Cieľom projektu bolo zvýšenie conversion rate a ďalších vybraných ukazovateľov emailovej komunikácie pomocou zhlukovej analýzy a personalizovaného obsahu emailu.Práca sa v teoretickej časti venuje objavovaniu znalostí v databázach, metodológii CRISP-DM, marketingu so zameraním na priamy marketing a uvádza aj príklady využitia data miningu v oblasti marketingu.V praktickej časti je demonštrovaný postup riešenia úlohy v súlade s metodológiou CRISP-DM. Posledná kapitola obsahuje zhodnotenie emailovej kampane.
Klíčová slova: marketing; zhluková analýza; email marketing; objavovanie znalostí v databázach; CRISP-DM
Název práce: Analýza reálných dat s cílem zvýšit conversion rate v emailové komunikaci
Autor(ka) práce: Puškár, Ján
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Berka, Petr
Oponenti práce: Kliegr, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analytický a praktický přístup k e-mailovému marketingu a zkoumala ho z pohledu reálného projektu pro nejmenovanou společnost. Cílem projektu bylo zvýšit míru konverze a další vybrané metriky e-mailového marketingu prostřednictvím shlukové analýzy a personalizace e-mailu.V teoretické části se práce zabývá dobývaním znalostí z databází, metodikou CRISP-DM, přímým marketingem a také příklady využití dolování dat v marketingu.Praktická část demonstruje postup řešení zadání v souladu s metodikou CRISP-DM. Poslední kapitola obsahuje vyhodnocení e-mailové kampaně.
Klíčová slova: dobývání znalostí z databází; marketing; CRISP-DM; shluková analýza; email marketing
Název práce: Analysis of real data to increase conversion rate in email communication
Autor(ka) práce: Puškár, Ján
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Berka, Petr
Oponenti práce: Kliegr, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis is focused on analytical and practical approach to email marketing andstudied it from the perspective of real project for an unnamed company. The aim ofthe project was to increase the conversion rate and other selected email marketingmetrics through cluster analysis and email personalization.In the theoretical part, the thesis deals with the knowledge discovery in databases,CRISP-DM methodology, direct marketing and also gives examples of using datamining in marketing.The practical part demonstrates the problem solving procedure in accordance withCRISP-DM methodology. The last chapter contains an evaluation of the email campaign.
Klíčová slova: knowledge discovery in databases; CRISP-DM; marketing; email marketing; cluster analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64956/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: