Mystery shopping jako součást hodnocení zaměstnanců

Název práce: Mystery shopping jako součást hodnocení zaměstnanců
Autor(ka) práce: Potměšilová, Renata
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Petrů, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá literární rešerší metody mystery shopping a jejího využití pro hodnocení zaměstnanců. Případová studie provedena na dvou českých organizacích zkoumá formy mystery shoppingu, nastavení standardů a checklistu, obsah a formu zpětné vazby, vliv odměn, dopady mystery shoppingu na organizaci, práci s výsledky a pohled zaměstnanců na tuto metodu.
Klíčová slova: Zpětná vazba; Hodnocení zaměstnanců; Mystery shopping
Název práce: Mystery shopping as an employee evaluation part
Autor(ka) práce: Potměšilová, Renata
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Petrů, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the literature search of the mystery shopping method and its use in employee evaluations. This Case study was conducted by two Czech organizations and examines the following: different forms of mystery shopping, setting standards and checklists, content and form of feedback, the impact of rewards, the impact of mystery shopping on the organization, working with results and the employee's perspective on this method
Klíčová slova: Mystery shopping; Feedback; Employee evaluation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2016
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: