Zdravotnické datové standardy na území České republiky

Autor práce: Novotný, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Osoba oponující práci: Fortinová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdravotnické datové standardy na území České republiky
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje analýzu zdravotních datových standardů na území České republiky a Evropské unie. Hlavním cílem práce bylo vytvořit koncepci řešení, obsahující doporučení pro prostředí České republiky v problematice zdravotních datových standardů. V úvodní části práce je za pomoci rešerše literatury popsáno několik vybraných zdravotních datových standardů. Následuje analýza stavu datových zdravotních standardů na území Evropské unie. Ta je provedena z pohledu jednotlivých států, a to za pomoc rešerše dostupných zdrojů. Pro doplnění analýzy proběhlo také několik rozhovorů. V rozhovorech je kladen důraz především na vnímání standardizace v elektronickém zdravotnictví a na vnímaní České republiky v rámci Evropské unie. Cílem rozhovorů bylo získat kategorizovaný pohled na problematiku standardů. Následně bylo vytvořeno doporučení na základě analýzy stavu datových zdravotních standardů v Evropské unii a za pomoci těchto rozhovorů. Výsledné doporučení obsahuje vytvoření mostu mezi tuzemskými a mezinárodními standardy pro interoperabilitu zdravotních systémů. Doporučené řešení přináší otevření České republiky světu v problematice sdílení zdravotnických dat.
Klíčová slova: DICOM; Interoperabilita; DASTA; Datová výměna; Medicínská data; HL7; Zdravotnické datové standardy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdravotnické datové standardy na území České republiky
Překlad názvu: Heatlh data standards in Czech republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis focuses on the analysis of medical data standards in the Czech Republic and the European Union. The main aim of this thesis was to create concept of solution containing recommendation for the environment of the Czech Republic in the issue of health data standards. In the introductory part of the thesis, several selected health data standards are described using literature research. This is followed by an analysis of the current state of health data standards in the European Union. The analysis is done from the point of view of individual states. There were also several interviews to complete the analysis. The interviews emphasize the perception of standardization in eHealth and the perception of the Czech Republic within the European Union. The main goal of the interviews was to get a categorized view of the issue of standards. Subsequently, a recommendation was made based on and analysis of current state across the European Union and with help oh these interviews. The resulting recommendation includes the creation of a “bridge” system between national and international health interoperability data standards. The recommended solution brings the opening of Czech Republic to the world in the issue of sharing medical data.
Klíčová slova: DASTA; Data exchange; Health data; Health data standards; HL7; Interoperability; DICOM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67498_novt12.pdf [1,64 MB]
Oponentura60860_qforj01.pdf [64,17 kB]
Hodnocení vedoucího67498_xpotm03.pdf [64,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67498/podrobnosti