Dopady suburbanizačních procesů na socioekonomický vývoj města Úvaly se zaměřením na občanskou vybavenost

Název práce: Dopady suburbanizačních procesů na socioekonomický vývoj města Úvaly se zaměřením na občanskou vybavenost
Autor(ka) práce: Albertová, Denisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Kolaříková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dopady suburbanizačních procesů na obce v zázemí velkých měst. Jako praktický příklad je uvedeno město Úvaly, které se nachází v okresu Praha východ. Od roku 2001 dochází v Úvalech k rapidnímu přírůstku obyvatel, což s sebou nese řadu negativních důsledků. Cílem práce je zhodnocení dopadů suburbanizace na základní občanskou vybavenost města Úvaly. Vlivem změn demografické struktury obyvatel dochází především k zatížení kapacit školských zařízení. S nízkou kapacitou ovšem musí bojovat i další zařízení občanské vybavenosti.
Klíčová slova: suburbanizace; občanská vybavenost; územní plán; Úvaly; výstavba; škola
Název práce: Impacts of suburbanization on the socio-economic development of Úvaly with a focus on civic infrastructure
Autor(ka) práce: Albertová, Denisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Kolaříková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the impact of suburbanization on municipalities in thehinterland of large cities. The practical part focuses on the town of Úvaly, which is locatedin the district of Prague-East. Since 2001, there has been a rapid increase in population ofÚvaly, which has many negative consequences. The main goal of this thesis is to evaluatethe impact of suburbanization on the basic civic infrastructure of the town of Úvaly. Due tochanges in the demographic structure of the population, the capacity of school facilities isnot sufficient. However, other civic amenities must also face low capacity.
Klíčová slova: suburbanization; civic infrastructure; Úvaly; development; zoning plan; school

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2019
Datum podání práce: 3. 5. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68424/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: