Vztah vybrané skupiny uživatelů k systémům eGovernmentu v ČR

Název práce: Vztah vybrané skupiny uživatelů k systémům eGovernmentu v ČR
Autor(ka) práce: Charvát, Matyáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o systémech eGovernmentu v České republice. První část práce je věnována teoretickým informacím o těchto systémech, a to zejména o historickém vývoji eGovernmentu v České republice, následovaném teoretickým představením základních systémů a popisem legislativních úprav těchto komponentů na úrovni vyhlášek a zákonů České republiky. Teoretická část práce je završena představením mezinárodních systémů pro hodnocení vyspělosti eGovernmentu v zemích, které jsou součástí Organizace spojených národů a dále Evropské unie. Praktická část práce se zaobírá vlastním výzkumem vztahu vybrané skupiny uživatelů k základním systémům eGovernmentu v České republice. K tomuto zkoumání bylo využito kvalitativní metody – polostrukturovaných rozhovorů, díky které byl zmapován základní vztah mezi respondenty a systémy eGovernmentu a následně byl tento vztah zasazen do mezinárodního kontextu.
Klíčová slova: eGon; datové schránky; eGovernment; veřejná správa; Státní správa; Portál veřejné správy; Klaudie; komunikační infrastruktura veřejné správy; Czech POINT
Název práce: Relationship to eGovernment systems of selected user group in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Charvát, Matyáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with eGovernment systems in the Czech Republic. The first part is devoted to theoretical information about these systems, especially about the historical development of eGovernment in the Czech Republic, followed by the theoretical introduction of basic systems and a description of legislative modifications of these components at the level of decrees and laws of the Czech Republic. The theoretical part of the thesis is completed with the introduction of international systems for the evaluation of the level of eGovernment development in countries that are part of the United Nations and the European Union. The practical part of the thesis deals with the research of the relationship between a selected group of users and the basic eGovernment systems in the Czech Republic. For this research was used a qualitative method – semi-structured interviews, which mapped the basic relationship among respondents and eGovernment systems and subsequently this relationship was set in an international context.
Klíčová slova: Public Administration; eGovernment; Public Administration Portal; eGon; Data Boxes; Czech POINT; Klaudie; Government; Communication Infrastructure of Public Administration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2019
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 20. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: