Mobilní webová aplikace pro předpověď počasí za využití technologie PWA

Název práce: Mobilní webová aplikace pro předpověď počasí za využití technologie PWA
Autor(ka) práce: Behina, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním trendem v oblasti informačních technologií, progresivní webovou aplikací. Aplikace založena na technologiích PWA nabízí oproti standardním webovým aplikacím rozšířenou funkcionalitu, která do nedávné doby byla dostupná pouze aplikacím nativním. Hlavním cílem této práce je návrh a implementace aplikace za využití technologie PWA a následné porovnání zhodnocení vhodnosti využití těchto technologií při vývoji oproti jiným možnostem implementace. Čtenář bude seznámen s pojmy pojící se k progresivní webové aplikaci, její historií i očekávaným budoucím stavem. Při vývoji jsou představeny jednotlivé fáze návrhu funkčního i grafického a jejich následná implementace. Výsledkem práce je funkční progresivní webová aplikace pro předpověď počasí, schopna nahradit aplikaci nativní v plné šíři.
Klíčová slova: HTML 5; mobilní aplikace; návrh; Ventus ; JavaScript; progresivní webová aplikace; vývoj
Název práce: Mobile web application for weather forecast using PWA technologies
Autor(ka) práce: Behina, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis is dealing with a current trend in the field of computer science, progressive web applications. Application built with technologies of PWA as compared to standard web applications, offers wider functionality, which was until recently only available to native applications. The main goal of this thesis is to design and implement an application built on the basis of PWA technologies and followingly summarize the suitability of these technologies compared to other available options of implementations. The reader is introduced to concepts connected with progressive web app, its‘ history and expected future. During the development individual stages of both functional and graphical drafts are introduced alongside with following implementation. The result of this thesis is a working progressive web app for weather forecast, capable of replacing a native app in its‘ full scope
Klíčová slova: progressive web app; JavaScript; Ventus; HTML 5; development; design; mobile application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2018
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68009/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: