Optimalizace skladových zásob ve výrobním podniku

Autor práce: Lejčková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pelikán, Jan
Osoba oponující práci: Fábry, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace skladových zásob ve výrobním podniku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá praktickým využitím celočíselného programování při řešení reálného problému v oblasti řízení zásob. Pro tyto účely jsou k dispozici data skladů vybrané výrobní společnosti. Úkolem je nalezení minima počtu objednávek materiálu při splnění specifických požadavků. Součástí práce je náhled do problematiky skladového hospodářství a řízení zásob obecně, popis společnosti a konkrétního problému, formulace matematických modelů, zápis těchto modelů v programovacím jazyce systému MPL for Windows, zkušební výpočty optimalizace, použití modelů pro komplexní optimalizaci zásob a zhodnocení výsledků. Přínosem práce je případná využitelnost modelů při procesu rozhodování.
Klíčová slova: optimalizace; zásoby; model; celočíselné programování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace skladových zásob ve výrobním podniku
Překlad názvu: Optimization of warehouse inventory in the manufacturing company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with a practical use of an integer programming to solve a real problem in the field of warehouse inventory management. For this purpose, warehouse data of one manufacturing company are available. The aim is to find a minimum number of material orders while meeting the specific requirements. This thesis includes an insight into the warehouse management and warehouse inventory management issues in general, description of a company and particular problems, construction of mathematical models and their formulations in the programming language of a system MPL for Windows, testing of models followed by comprehensive optimization of the warehouse inventory and its result evaluation. The main contribution of this work is its possible use in decision-making processes.
Klíčová slova: optimization; warehouse inventory; model; integer programming

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2019
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.