Využití manažerských technik při organizování hokejového turnaje President Cup

Název práce: Využití manažerských technik při organizování hokejového turnaje President Cup
Autor(ka) práce: Palkovský, Erik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Vich, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o využití manažerských technik při organizování čtyř-denního mezinárodního mládežnického hokejového turnaje President Cup. Cílem práce je zhodnotit vhodnost použití vybraných manažerských technik a následně specifikovat návrhy na zlepšení v individuálních situacích.Práce je zpracována formou případová studie zaměřená na využití vybraných manažerských technik. V teoretické části jsou definovány pojmy z oblasti managementu, sportovního managementu či projektového managementu, včetně vymezení specifik daných oborů. V praktické části je zhodnocen postup a použití manažerských technik v průběhu organizování turnaje. Součástí práce je hodnocení organizace turnaje od trenérů zúčastněných mužstev a vize příštího ročníku s již podniknutými kroky.
Klíčová slova: Organizování; Manažerské techniky; Projektový management; Management; Plánování; Sportovní management
Název práce: Implementation of management techniques in organization of the President Cup hockey tournament
Autor(ka) práce: Palkovský, Erik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Vich, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with using specific management techniques while organising four-days long international youth hockey tournament President Cup. The aim of the thesis is precise use of selected management techniques and detail reflection, including suggestion of better solution of individual situations in the future. The thesis is comprises case study of using chosen management techniques. In the theoretical part there are defined terms from the fields such as management, sport management or project management including focus on the specifics of these fields. The procedure and the way of using the management techniques during the tournament organising is analysed in the practical part. The thesis contains evaluation of the tournament organisation from the coaches of participating teams including vision and steps which have been already made in terms of the next tournament annual.
Klíčová slova: Organising; Planning; Sport Management; Management techniques; Project Management; Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2018
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67532/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: