Analýza funkcionalit pro mobilní aplikaci veřejné správy

Autor práce: Dostál, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Osoba oponující práci: Vondrovic, Robert

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza funkcionalit pro mobilní aplikaci veřejné správy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje proces analýzy funkcionalit pro mobilní aplikaci veřejné správy, která je primárně zaměřena na potřeby občanů měst a obcí. Cílem práce je vytvořit seznam vhodných funkcionalit aplikace. Cíle bude dosaženo popsáním postupu životními situacemi občana v určité roli za pomoci konceptuální analýzy životních situací a aplikováním daného postupu při návrhu funkcionalit aplikace. Práce je rozdělena do pěti částí. První obsahuje úvod do problematiky veřejné správy. Druhá se věnuje analýze existujících řešení. Třetí se zabývá metodikou konceptuální analýzy životních situací. Čtvrtá obsahuje UML modely vytvořené pro potřeby této práce, ve kterých jsou zachyceny potřeby občana v různých rolích. Poslední část se věnuje rozboru funkcionalit.
Klíčová slova: mobilní aplikace; veřejná správa; životní situace; občan; města a obce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza funkcionalit pro mobilní aplikaci veřejné správy
Překlad názvu: Analysis of functionalities for a public administration’s mobile application
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis describes the process of analysis of functionalities for a public administration’s mobile application which is primarily focused on the needs of citizens of towns and villages. The aim of the thesis is to create a list of suitable functionalities of the application. It can be reached by describing the progress of going through life situations of a citizen in a particular role with the help of conceptual analysis of life situations and by using the process when designing the functionalities of the application. The thesis is divided into five parts. The first contains an introduction to the issue of public administration. The second focuses on an analysis of the existing solutions. The third describes the methodology of conceptual analysis of life situations. The fourth contains UML models created for the needs of the thesis. These models capture the needs of a citizen in different roles. The last part is dedicated to a breakdown of functionalities.
Klíčová slova: life situations; citizen; mobile application; public administration; towns and villages

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce63494_dosj01.pdf [2,50 MB]
Oponentura61342_Vondrovic.pdf [62,03 kB]
Hodnocení vedoucího63494_repa.pdf [61,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63494/podrobnosti