Je ČNB schopna pomocí repo sazby regulovat sazby na hypotéčním trhu?

Název práce: Je ČNB schopna pomocí repo sazby regulovat sazby na hypotéčním trhu?
Autor(ka) práce: Kubík, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se převážně zabývá vlivem repo sazby nastavované Českou národní bankou na úrokovou sazbu hypotečního trhu. Zkoumaná hypotéza, kterou se práce snaží pomocí modelu VAR potvrdit, zní: „ČNB je schopna pomocí repo sazby regulovat sazby hypotečního trhu.“ Dále práce porovnává vliv repo sazby na úroky spotřebitelských a hypotečních úvěrů. Teoretická část se zabývá transmisním mechanismem monetární politiky, měnovou politikou České republiky, růstem cen nemovitostí, makroobezřetnostní politikou ČNB a hypotečním trhem ČR. Praktická část obsahuje grafickou analýzu hlavních ukazatelů hypotečního trhu a VAR modelz určující vliv jednotlivých důležitých proměnných hypotečního trhu na úrokovou sazbu hypoték a vliv repo sazby na úrok spotřebitelských úvěrů. Závěrem práce je, že ČNB je schopna pomocí nastavované repo sazby ovlivňovat sazby hypotečního trhu.
Klíčová slova: měnová a makroobezřetnostní politika; repo sazba; hypotéční úvěr; transmisní mechanismus
Název práce: Is the Czech National Bank able to impact the mortgage market rate by setting the nominal interest rate?
Autor(ka) práce: Kubík, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The core of the diploma thesis is to accept or reject the impact of a nominal interest rate set by Czech National Bank on the rates of the mortgage market. The formed hypothesis, that is tried to be concluded as valid, states: “Czech National Bank is able to regulate the rates of mortgage market by the two-week nominal interest rate.” The thesis also compares the impact of the nominal interest rate set by CNB on consumer loans and mortgage loans. Theoretical part deals with common and general transmission mechanism of monetary policy, monetary policy of the Czech Republic, macroprudential policy of the Czech National Bank, with the growth of real estate market prices and lastly with the state and context of the Czech mortgage market. The empirical part consists of three parts – graphical analysis and model VAR determining the impact of the mortgage market’s key attributes on the interest rate of mortgages and VAR determining the impact of CNB’s nominal interest rate on the interest rate of consumption loans. The conclusion of the diploma thesis is that Czech national bank is able to regulate the rates of mortgage market by the two-week nominal interest rate.
Klíčová slova: transmission mechanism; monetary and macroprudential policy; mortgage; central bank nominal interest rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2019
Datum podání práce: 16. 8. 2019
Datum obhajoby: 6. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68807/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: