Agilní metody v řízení IT firem

Název práce: Agilní metody v řízení IT firem
Autor(ka) práce: Balyaeva, Anastasia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit transformaci od vodopádové metody řízení projektů k agilním z různých úhlů pohledu ve firmě CA Technologies. Literární rešerše práce se soustředí na projektový management v IT sféře, charakterizuje vybrané tradiční a agilní metody řízení projektů, zdůrazňuje rozdíly těchto metod a jejich výhody a nevýhody. K získání potřebných dat pro praktickou část práce bylo využito několik metod výzkumu – osobní rozhovory s manažery, dotazníkové šetření v elektronické podobě a rozhovor s agilním koučem Ing. (MSc) Zuzanou Šochovou, MBA. V praktické části práce se analy-zují získané ukazatele úspěšnosti 4 projektů v CA Technologies na začátku a na odhado-vaném konci přechodu. Dále se práce soustředí na zjištění postojů zaměstnanců týkají-cích se porovnání vodopádového modelu a agilních metod. Na konci práce se hodnotí celkový proces transformace v CA Technologies se zaměřením na překážky, potíže, příležitosti a benefity, které přechod firmě přinesl.
Klíčová slova: projekt; projektové řízení; tradiční metody; agilní metody
Název práce: Agile methods in IT firms management
Autor(ka) práce: Balyaeva, Anastasia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate CA Technologies’ internal project management standards through the transition from waterfall to Agile methodology while incorporating a variety of viewpoints. Literary research concentrates on project management in the IT field, characterizes selected traditional and Agile methodology in project management, and emphasizes differences between these methods through their advantages and disadvantages. In order to obtain needed data for the practical part of this thesis, several methods of research have been applied – personal interviews with managers, a questionnaire in electronic form, and an interview with an Agile coach Ing.(MSc) Zuzana Šochová, MBA. In the practical part of this thesis, information was obtained through indexes of success centered on four projects with-in CA Technologies. The data was analyzed at the beginning and at the estimated conclusion of the aforementioned transition of project management methodologies. Furthermore, this thesis focuses on the discovery of employee opinion related to a comprehensive comparison of the waterfall model and the Agile method. At the end of this thesis the overall transformative process with-in CA Technologies is summarized with a concentration on barriers, problems faced, opportunities, and benefits experienced throughout the entire transition.
Klíčová slova: traditional methods; project; project management; agile methods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2018
Datum podání práce: 8. 5. 2019
Datum obhajoby: 16. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65530/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: