Elasticita daně z nemovitosti v České republice

Název práce: Elasticity of the Property Tax in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Očkajová, Paulína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Miklánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main motivation of this thesis is to investigate whether, as already claimed by early economists such as Ricardo, the property tax is indeed the ideal tax because of perfectly inelastic tax base. For this purpose, I estimate the revenue elasticity of the property tax with respect to tax rates in the Czech Republic using municipality-level data on property tax revenue, tax rates and municipality characteristics during the period of 2004 to 2017. The research design exploits a variation in tax rates across municipalities and years caused by a policy change in 2008 when municipalities obtained an option to multiply the final tax liability of taxpayers by a so-called local coefficient. Using difference-in-differences estimator, I find the total revenue elasticity to be 0.76, while theoretically it should be one under perfectly inelastic tax base. However, further analysis indicates that the less-than-one elasticity is primarily due to substantial exemptions rather than behavioural responses in the tax base.
Klíčová slova: local government; local coefficient; elasticity of property tax; property taxation; tax responsiveness
Název práce: Elasticita daně z nemovitosti v České republice
Autor(ka) práce: Očkajová, Paulína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Miklánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavní motivací této práce je prozkoumat, zda je daň z nemovitosti pro svůj neelastický základ takovou ideální daní, za kterou ji pokládali již raní ekonomové od dob Ricarda. Za tímto účelem odhaduji elasticitu příjmů daně z nemovitosti ve vztahu k daňovým sazbám v České republice s využitím údajů na úrovni obcí, které zachycují příjmy daně z nemovitosti, daňové sazby a charakteristiky obcí během let 2004 až 2017. Výzkumný design využívá variaci v daňových sazbách mezi obcemi, která vznikla po reformě v roce 2008. Obce tehdy získaly možnost vynásobit konečnou daňovou povinnost poplatníků tzv. lokálním koeficientem. Pomocí odhadu rozdílu v rozdílech jsem zjistila, že celková elasticita příjmů daně z nemovitostí je 0.76, zatímco teoreticky by v případě dokonale nepružného daňového základu měla být 1. Další analýza však ukazuje, že výsledná elasticita je způsobena spíše značnými daňovými výjimkami než reakcemi v úpravě daňového základu.
Klíčová slova: elasticita daně z nemovitosti; elasticita daňových příjmů; daň z nemovitosti; lokální koeficient; místní samospráva

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66870/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: