Sociálněmarketingové kampaně a jejich vnímání zákazníkem

Název práce: Sociálněmarketingové kampaně a jejich vnímání zákazníkem
Autor(ka) práce: Filippova, Tatiana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Pašmik, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na použití sociálně marketingových kampaní pro řešení problému znečištění jednorázovým plastem. V teoretické části popisuje práce současnou produkci plastů a situaci kolem plastového znečištění. Zároveň se teoretická část věnuje vymezení pojmu sociální marketing a sociální reklama v teorii a na příkladech dvou kampaní, které se snaží zmenšit spotřebu jednorázových plastů. Byl proveden kvalitativní výzkum, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jak vybraná skupina respondentů vnímá efektivitu a používané strategie sociálního marketingu ve vybraných kampaních. Na základě výsledků polostrukturovaných rozhovorů je odpovězeno na výzkumné otázky, jak dané reklamy působí na cílovou skupinu, a jak je respondenty vnímána a odůvodněna efektivita jednotlivých strategií.
Klíčová slova: jednorázový plast; kvalitativní výzkum; sociální reklama; plastové znečištění; polostrukturovaný rozhovor; sociální marketing
Název práce: Social marketing campaigns and their perception by customers
Autor(ka) práce: Filippova, Tatiana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Pašmik, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the use of social marketing campaigns to solve the problem of disposable plastic pollution. The thesis describes the current production of plastics and the situation around plastic pollution in the theoretical part. Theoretical part also deals with the definition of social marketing and social advertising in theory and gives examples of two campaigns that try to reduce the consumption of disposable plastics. A qualitative research was carried out, which main aim was to find out how a selected group of respondents perceive the effectiveness and the applied strategies of social marketing in selected campaigns. Research questions such as how the advertising affects the target group and how the effectiveness of each strategy is perceived and justified by the respondents are answered based on the results of the semi-structured interviews.
Klíčová slova: semi-structured interview ; social advertising; disposable plastics; plastic pollution; qualitative research; social marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2018
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69024/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: