Přežijí nákupní centra pod tlakem online nakupování? Jak se můžou nákupní centra transformovat a připravit se na digitální éru?

Název práce: Will shopping malls survive under the pressure of online shopping? How can shopping malls transform and be prepared for the digital era?
Autor(ka) práce: Efremova, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Šustrová, Karolina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis endeavors to define how shopping centres can transform and prosper adapting to changing consumer behaviour and global trends in the digital era. To reach the goal of the study, qualitative research methods were used. Firstly, the document analysis method was applied. As a result, the examples of adaptations within the global shopping centre industry were defined. Secondly, the case study ofPrague’s shopping malls has been conducted. Based on this, e-commerce did not significantly threaten Prague’s malls, but they arecurrently at different digitalisation levels, thus compete in different categories within the destination experience and local conveniencecontinuum. The most advanced malls may further focus on synergieswith e-commerce, edutainment, and sustainable lifestyle, whileless advanced malls may consider focusing on convenience retail or transform into multi-purpose facilities.
Klíčová slova: Prague’s malls; E-commerce; Brick-and-mortar retail; Shopping centres in the digital era
Název práce: Přežijí nákupní centra pod tlakem online nakupování? Jak se můžou nákupní centra transformovat a připravit se na digitální éru?
Autor(ka) práce: Efremova, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Šustrová, Karolina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se snaží definovat, jak se mohou nákupní centra transformovat a prosperovat v souladu s měnícím se chováním spotřebitelů a globálními trendy v digitálním věku. K dosažení cíle byly použity kvalitativní výzkumné metody. Zaprvé byla aplikována metoda analýzy dokumentů. Jako výsledek, byly definovány příklady přizpůsobení v rámci globální industrii nákupních center. Zadruhé byla provedena případová studie pražských nákupních center. Na základě toho e-commerce významně neohrozila pražská nákupní centra, ale ony jsou v současné době na různých úrovních digitalizace, takže konkurují v různých kategoriích. Nejmodernější centra mohou dále se zaměřit na synergii s e-commerce, zábavu, osobní rozvoj a udržitelný životní styl, méně pokročilá střediska mohou zvážit zaměření na pohodlné a rychlé nakupování nebo dokonce i na transformaci v multifunkční zařízení.
Klíčová slova: Nákupní centra Prahy; Nákupní centra v digitální éře; E-commerce; Kamenný obchod

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2018
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68101/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: