Motivace dobrovolníků v obecně prospěšné společnosti AFS Mezikulturní programy, o.p.s

Název práce: Motivace dobrovolníků v obecně prospěšné společnosti AFS Mezikulturní programy, o.p.s
Autor(ka) práce: Krolupperová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Kostohryz, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat a porozumět motivaci dobrovolníků společnosti AFS Mezikulturní programy o.p.s. a jejich vnímání podpory ze strany této společnosti. Teoretická část se zabývá dobrovolnictvím obecně, jeho podrobným popisem, rozdělením i situací dobrovolnictví v České republice. Dále rozvádí motivaci dobrovolníků, vysvětlení sebe-determinační teorie motivace a mentoringu jako vzdělávacího modelu. Praktická část je zaměřená na výzkum motivace aktivních, neaktivních a přeřazených dobrovolníků, jejich vztahu k dobrovolnictví a pohledu na mentoring v rámci organizace, a to ve srovnání s náhledem manažera dotazované skupiny. Na základě získaných informací jsou zmapovány hlavní motivy dobrovolníků a sestavena doporučení.
Klíčová slova: Dobrovolnictví; sebe-determinační teorie motivace; mentoring; motivace dobrovolníků
Název práce: Motivation of volunteers in AFS Mezikulturní programy o.p.s
Autor(ka) práce: Krolupperová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Kostohryz, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to map and understand the motivation of volunteers in AFS Mezikulturní programy o.p.s. and their perception of support from this organisation. The theoretical part focuses on volunteering in general as well as detailed description and situation of volunteering in the Czech Republic. It also explains the motivation of volunteers, self-determination theory of motivation and mentoring as an educational model. The practical part is focused on the research of motivation of active, inactive and reclassified volunteers, their relation to volunteering and the view of mentoring within the organization, in comparison with the view of manager of the interviewed group. Based on the information obtained, the main motives of volunteers are mapped and recommendations made.
Klíčová slova: self-determination theory of motivation; Volunteering; mentoring; motivation of volunteers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2018
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67876/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: