Segmentace trhu prostředků na mytí nádobí

Název práce: Segmentace trhu prostředků na mytí nádobí
Autor(ka) práce: Havránková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Fojtíková, Ivona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem této diplomové práce je segmentace trhu prostředků na mytí nádobí v České republice. Cílem práce je odhalit na tomto trhu takové segmenty, které budou vnitřně homogenní a zároveň mezi sebou heterogenní a následně navrhnout ke každému vhodný marketingový přístup. Diplomová práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a praktickou část. V teoreticko-metodologické části práce jsou vymezeny pojmy, postupy a metody tržní segmentace a spotřebního chování. Je zde definován i český trh prostředků na mytí nádobí. Praktická část se týká samotné segmentace trhu, která proběhla jak na základě dat MML-TGI agentury Median tak na základě primárních dat získaných pomocí vlastního dotazníkového šetření. Profily výsledných segmentů jsou rozvíjeny a následně detailně popsány. Ke každému segmentu byl na závěr navržen vhodný marketingový přístup k jeho oslovení.
Klíčová slova: segmentace trhu; segment; MML-TGI; spotřební chování; prostředky na mytí nádobí
Název práce: Segmentation of the dishwashing detergents market
Autor(ka) práce: Havránková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Fojtíková, Ivona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this thesis is the segmentation of the dishwashing detergents market in the Czech Republic. The aim is to reveal segments that will be internally homogeneous and heterogeneous at the same time and then propose a suitable marketing approach for each of them. The thesis is divided into two parts, theoretical-methodological and practical part. In the theoretical-methodological part of the thesis are defined terms, procedures and methods of market segmentation and consumer behavior. The Czech market of dishwashing detergents is defined as well. The practical part deals with the market segmentation itself, which was based on the MML-TGI data of agency Median and on the basis of the primary data obtained through the own questionnaire survey. Profiles of the emerging segments are developed and subsequently described in detail. A suitable marketing approach to addressing them was proposed for each segment.
Klíčová slova: MML-TGI; market segmentation; segment; dishwashing detergents; consumer behavior

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64991/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: