CSR komunikace se stakeholdery - spotřebiteli, jejich povědomí o CSR a jejich zapojení do CSR iniciativ

Název práce: CSR komunikace se stakeholdery - spotřebiteli, jejich povědomí o CSR a jejich zapojení do CSR iniciativ
Autor(ka) práce: Kalinina, Xeniya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti podniků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je věnováná vysvětlení definic, popis principy a pilíře CSR. Teoretická část se zaměřuje také na význam stakeholderů a jejich definici, CSR komunikace, zejména se spotřebiteli. Předmětem praktické časti je zjištění míry povědomí spotřebitelů v České republice o CSR, jejich reakce na CSR aktivity a jejich angažovanost, a to na základě výstupů dotazníkového šetření.
Klíčová slova: CSR komunikace; komunikační kanály; Společenská odpovědnost firem; teorie Stakeholderů; stakeholdery; spotřebiteli
Název práce: CSR communication with stakeholders - consumers, their awareness of CSR and their involvement in CSR initiatives
Autor(ka) práce: Kalinina, Xeniya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is devoted to the topic of corporate social responsibility. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the explanation of definitions, description of principles and pillars of CSR. The theoretical part also focuses on the importance of stakeholders and their definition, CSR communication, especially with consumers. The subject of the practical part is to determine the level of consumer awareness in the Czech Republic about CSR, their response to CSR activities and their engagement, based on the results of the questionnaire survey
Klíčová slova: Stakeholders; Consumers; Communication channels; Corporate Social Responsibility; CSR communication; Stakeholders theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: