HR marketing ve společnosti ABC

Název práce: HR marketing ve společnosti ABC
Autor(ka) práce: Krček, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ústředním tématem této práce je personální marketing ve vybrané společnosti. V teoretické části práce jsou objasněny klíčové pojmy z oblasti personalistiky, konkrétně získávání a výběr zaměstnanců. Ke zpřehlednění práce je teoretická část rozdělena na interní personální marketing a externí personální marketing. U každé části personálního marketingu jsou popsány metody a techniky, které představují základ pro empirickou část práce. Praktická část zahrnuje představení společnosti a analýzu stávajícího stavu HR marketingu ve vybrané společnosti. Cílem práce je identifikace silných a slabých stránek v oblasti HR marketingu ve vybrané společnosti a navržení opatření ke zvýšení efektivity nástrojů HR marketingu. K dosažení stanoveného cíle je v bakalářské práci využita metoda srovnání teorie s praxí, analýza interních dokumentů společnosti a v neposlední řadě porovnání výstupů z dotazníkového šetření s rozhovorem vedení společnosti ABC, s.r.o. Přínosem práce je formulace návrhů ke zdokonalení v oblasti HR marketingu ve vybrané společnosti a tím zvýšení výkonnosti společnosti jako celku.
Klíčová slova: marketing; značka zaměstnavatele; personální marketing; lidské zdroje; získávání zaměstnanců
Název práce: HR marketing in ABC company
Autor(ka) práce: Krček, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The central theme of this work is HR marketing in a selected company. In the theoretical part of the thesis are explained key concepts in the field of human resources, specifically the recruitment and selection of employees. The theoretical part of this work is divided into two sections. The first one is internal HR marketing and the second is external HR marketing. For each part of personnel marketing there are described methods and techniques, which form the basis for the empirical part of the work. The practical part of the thesis includes introduction of the company and analysis of the current state of HR marketing in the selected company. The aim of the thesis is to identify strengths and weaknesses in the selected company and then propose measures to increase the effectiveness of HR marketing. In order to achieve the stated goal, the bachelor thesis uses the method of comparing theory with practice, analyzing internal documents of the company and, last but not least, comparing the outputs from the survey with the interview with management of examined company. The benefit of this work is the formulation of proposals for improvement in the field of HR marketing in a selected company and thus the performance of the company.
Klíčová slova: human resources; marketing; HR marketing; Employer Brand; recruitment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67509/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: