Analýza souladu s GDPR ve společnosti zajišťující servis potrubních systémů

Název práce: Analýza souladu s GDPR ve společnosti zajišťující servis potrubních systémů
Autor(ka) práce: Pavlíček, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Polák, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo provést posouzení souladu systému ochrany osobních údajů ve společnosti s Nařízením GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) ve společnosti zajišťující servis potrubních systémů. Analýza souladu a úrovně ochrany osobních údajů ve společnosti proběhla na základě compliance dotazníku, který vychází z článků Nařízení GDPR, a který byl vyplněn s odpovědným pracovníkem za oblast ochrany osobních údajů ve společnosti. V návaznosti na výsledky posouzení byla formulována konkrétní doporučení, která pomohou analyzované společnosti dosáhnout souladu s Nařízením GDPR. Doporučení byla rozdělena do 3 kategorií podle priorit na vysokou, střední a nízkou.
Klíčová slova: Úřad pro ochranu osobních údajů; Ochrana osobních údajů; Nařízení; GDPR
Název práce: Analysis of compliance with GDPR in the company providing service of piping systems
Autor(ka) práce: Pavlíček, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Polák, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis was to assess compliance with the GDPR Regulation (Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / ES) in the company providing service of piping systems. The analysis of compliance and the level of protection of personal data in the company was based on a compliance questionnaire based on the articles of the GDPR, which was filled with the person responsible for personal data protection in the company. Following the assessment results, specific recommendations were formulated to help the analysed company comply with the GDPR Regulation. The recommendations were divided into 3 categories according to the high, medium and low priorities.
Klíčová slova: GDPR; Personal data protection; Office for personal data protection; Regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68746/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: