Marketing českých módních značek

Název práce: Marketing českých módních značek
Autor(ka) práce: Kumberová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je komparace přístupu českých módních značek k jejich marketingu a zjištění interních a externích vlivů působících na jejich přístup k nástrojům marketingové komunikace. Pro hlubší uvedení do problematiky práce shrnuje zásadní změny na globálním módním trhu a analyzuje marketingové nástroje a postupy značky v módním průmyslu, které jsou doplněny o implementaci na českém trhu. Důraz je přitom kladen na užitou marketingovou komunikaci, která je specifikována zvlášť pro spotřebitelský a průmyslový trh.Empirická část provedená na základě kvalitativního šetření se věnuje využití marketingových nástrojů vybranými českými módními značkami. Z výzkumu zároveň vyplývají současné marketingové trendy a potenciál dalšího marketingového vývoje.
Klíčová slova: marketingová komunikace; módní průmysl; česká módní tvorba; módní značka; fashion marketing
Název práce: Marketing of Czech fashion brands
Autor(ka) práce: Kumberová, Marie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis aims to compare Czech fashion brands‘ approach to their marketing and to find out internal and external influences having effect on their approach to marketing communication tools. To better introduce this issue the thesis summarises fundamental changes at the global fashion market and analyses marketing tools and methods used by brands in the fashion industry followed by their implementation at the Czech market. Emphasis is put on the marketing communication used, that being specified for consumer and industrial market.The empiric part conducted using qualitative research focuses on the application of marketing tools by chosen Czech fashion brands. In addition the research implies contemporary trends and potential subsequent marketing development.
Klíčová slova: czech fashion design; fashion marketing; fashion industry; fashion brand; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2018
Datum podání práce: 11. 6. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: