Formáty venkovní reklamy, jejich vývoj a využití 3D reklamy

Název práce: Formáty venkovní reklamy, jejich vývoj a využití 3D reklamy
Autor(ka) práce: Peršl, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá formáty venkovní reklamy a novou holografickou technologií jako jedním z mnoha trendů v oblasti venkovní reklamy. Teoretická část představuje formáty venkovních nosičů spolu s aktuálními trendy v této oblasti. Praktická část hledá pomocí realizovaného marketingového výzkumu odpovědi na stanovené otázky, které se týkají vnímání formátů indoor reklamy, jejich efektivitou a jejich schopností upoutat pozornost. Dále je zkoumán potenciál využití 3D reklamy.
Klíčová slova: indoor reklama; DOOH; 3D reklama; venkovní reklama; efektivita reklamy
Název práce: Outdoor advertising formats, its development and use of 3D advertising
Autor(ka) práce: Peršl, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with outdoor advertising formats and new 3D holographic technology as one of many outdoor advertising trends. The theoretical part presents outdoor advertising formats together with current trends in this area. The practical part is looking for answers to the questions, which are related to the perception of indoor advertising formats and their ability to attract attention and their effectiveness by means of realized marketing research. Furthermore, the potential of 3D advertising is investigated.
Klíčová slova: indoor advertising; DOOH; outdoor adveritisng; advertising efficiency; 3D advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2019
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68560/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: