Finanční analýza z pohledu ratingové agentury

Název práce: Finanční analýza z pohledu ratingové agentury
Autor(ka) práce: Žantová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Škerlíková, Tatiana
Oponenti práce: Heršálek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je rozbor vybrané úpravy účetních výkazů, kterou ratingové agentury provádějí v rámci finanční analýzy nefinančních institucí. Nejprve jsou stručně představeny světové ratingové agentury Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch; a jejich metodiky. Následuje charakteristika faktoringu včetně problematiky účetního zachycení a vlivu na ukazatele finanční analýzy. Poslední kapitola se věnuje samotnému přístupu ratingových agentur k faktoringu, popisované úpravy jsou poté demonstrovány na účetních výkazech fiktivní společnosti. Následuje porovnání původních a upravených výkazů a vybraných finančních ukazatelů.
Klíčová slova: ratingové agentury; faktoring; zkreslení poměrových ukazatelů; finanční analýza; úpravy účetních výkazů
Název práce: Financial analysis from the perspective of rating agency
Autor(ka) práce: Žantová, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Škerlíková, Tatiana
Oponenti práce: Heršálek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze selected financial statetment adjustment that rating agencies carry out in the analysis of non-financial corporations. First the world‘s rating agencies Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch are introduced, then their methodologies. This is followed by the characteristics of factoring including the issue of accounting and the impact on financial analysis indicators. The last chapter deals with the approach of rating agencies to factoring, the described adjustments are then demonstrated on the financial statements of a fictitious company followed by the comparison of the original and modified statements and selected financial ratios.
Klíčová slova: financial analysis; rating agencies; financial statement adjustments; factoring; distortion of financial ratios

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2019
Datum podání práce: 17. 5. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68588/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: