Analýza vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR

Autor práce: Bikitějev, Arťom
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marková, Jana
Osoba oponující práci: Metrah, Samy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR. První část pojednává o vymezení a rozdělení přímých zahraničních investic, o motivech přílivu přímých zahraničních investic do hostitelské země a jejich výhodnosti. Druhá část je věnována jak vývoji přímých zahraničních investic v ČR, tak i vývoji českých přímých zahraničních investic v zahraničí a dopadu přílivu přímých zahraničních investic na saldo běžného a finančního účtu. V závěrečné části dochází k analýze přílivu přímých zahraničních investic z hlediska jejich vlivu na vnější rovnováhu ČR.
Klíčová slova: přímé zahraniční investice; běžný účet; zadluženost; platební bilance; výhodnost; ukazatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR
Překlad názvu: The analysis of the impact of the foreign direct investment on the external balance of the Czech Republic.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis follows up the analysis of the influence of foreign direct investment on the external balance of the Czech Republic. The first part deals with the definition and division of the foreign direct investment, the motive of the inflow of the foreign direct investment into the domestic country and their advantages. The second part is devoted to the development of foreign direct investment in the Czech Republic as well as the Czech direct investment abroad and the impact of the foreign direct investment on the current account balance and financial account. In the final part deals with the analysis of the inflow of the foreign direct investment in terms of their influence on the external balance of the Czech Republic.
Klíčová slova: foreign direct investment; advantages; balance of payments; current account; debt; indicators

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2018
Datum podání práce: 24. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67152_xbika00.pdf [1,92 MB]
Oponentura63081_Metrah.pdf [194,81 kB]
Hodnocení vedoucího67152_markovaj.pdf [173,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67152/podrobnosti