Vnitřní kontrolní systém společnosti

Název práce: Vnitřní kontrolní systém společnosti
Autor(ka) práce: Šupa, Vladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je popis a analýza vnitřního kontrolního systému u dvou malých podnikatelských účetních jednotek. Práce se zabývá vnitřním kontrolním systémem společnosti, která si zajišťuje účetnictví v plném rozsahu vlastními zaměstnanci a také společností, která má zajištěno vedení účetnictví externí společností. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První teoretická kapitola se zabývá vymezením vnitřního kontrolního systému, jeho pěti komponent a posuzování vnitřního kontrolního systému externím auditorem. Ve druhé a třetí praktické části jsou představeny dvě společnosti a jsou popsány a analyzovány jejich vnitřní kontrolní systémy. Zároveň jsou uvedeny jejich kladné a záporné stránky, včetně porovnání jednotlivých vnitřních kontrolních systémů.
Klíčová slova: proces vyhodnocení rizik; vnitropodniková směrnice; workflow; monitorování kontrol; Vnitřní kontrolní systém; nástroje vnitřního kontrolního systému; kontrolní prostředí; informace a komunikace; kontrolní činnosti
Název práce: Internal control system of company
Autor(ka) práce: Šupa, Vladislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to describe and analyse internal control systems of two small business entities. The thesis deals with internal control system of the company which bookkeeping is fully provided by its own employees and also the company that has bookkeeping by external company. The thesis consists of three main parts. The first theoretical part covers a description of an internal control system its five components and assessment internal control system by external auditor. In the second and third practical parts, there are introduced two companies and there are decribtions and analysis of their internal control systems. Alongside there are also listed the positive and negative aspects including comparison of each internal control systems.
Klíčová slova: Internal control system; components of internal control system; control environment; risk assessment; information and communication; control activities; monitoring of controls; internal directive; workflow

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2018
Datum podání práce: 28. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67744/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: