Náklady multilingvismu v institucích EU

Název práce: Náklady multilingvizmu v inštitúciách EÚ
Autor(ka) práce: Jalakšová, Paulína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Pavel, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá nákladmi multilingvizmu v inštitúciách Európskej únie. Konkrétne ide o vymedzenie vzťahu počtu oficiálnych jazykov a nákladov na jazyk Európskej únie. V prvej časti je predstavená vedná disciplína Ekonómia jazyka, v rámci ktorej je práca písaná. Následne je bližšie popísaný pojem multilingvizmus a aj samotná politika multilingvizmu Európskej únie. Druhá časť obsahuje popis fungovania inštitúcií Európskej únie, ktoré sa venujú prekladateľstvu a tlmočníctvu. Posledná, tretia a zároveň praktická časť predstavuje vývoj nákladov na jazyk v čase a pomocou regresnej analýzy je zobrazený spomínaný vzťah počtu jazykov a celkových nákladov na jazyk.
Klíčová slova: multilingvizmus; rozpočet EÚ; náklady na jazyk; ekonómia jazyka
Název práce: Náklady multilingvismu v institucích EU
Autor(ka) práce: Jalakšová, Paulína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Pavel, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaobírá náklady multiligvismu v institucích Evropské unie. Konkrétně jde hlavně o vymezení vztahu počtu oficiálních jazyků a nákladů na jazyk Evropské unie. V první části je představená vědní disciplína Ekonomie jazyka, v rámci které je práce psaná. Následně je blíže popsaný pojem multilingvismus i samotní politika multilingvismu Evropské unie. Druhá část obsahuje popis fungování institucí Evropské unie, které se věnují překladatelství a tlumočnictví. Poslední, třetí a zároveň praktická část představuje vývoj nákladů na jazyk v čase a na závěr je pomocí regresní analýzy zobrazený zmíněný vztah počtu oficiálních jazyků a celkových nákladů na jazyk.
Klíčová slova: multilingvismus; rozpočet EU; náklady na jazyk ; ekonomie jazyka
Název práce: The Cost of Multilingualism in the EU Institutions
Autor(ka) práce: Jalakšová, Paulína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Pavel, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the cost of multilingualism in the institutions of the European Union. More precisely, it aims to define the relationship between the number of official languages and the cost of language within the European Union and its institutions. The first part introduces the Economy of Language as a field of science. Afterwards, the term multilingualism itself is presented and put in the context of the policies of the European Union. The second part describes the functioning of institutions that are responsible for translation and interpretation. The third, and at the same time last and practical part presents the evolution of language costs in time and by a regression analysis shows the relationship between the number of official languages and the cost of multilingualism in the European Union.
Klíčová slova: multilingualism; EU budget; cost of language ; economics of language

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67724/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: