Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí

Název práce: Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí
Autor(ka) práce: Novák, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat veřejnou osobní dopravu v Drážďanech a blízkém okolí. V teoretické části je hlavní pozornost věnována vymezení základních pojmů v oblasti dopravy, způsobům dělení dopravy, charakteristice dopravních oborů a integrovaného dopravního systému. V praktické části jsou tyto poznatky využity na konkrétním příkladu, německém městě Drážďany. Po charakteristice města, především z hlediska ekonomiky a dopravy, je podroben analýze integrovaný dopravní systém města a okolí v návaznosti na teoretickou část – postupně jsou představeny dopravní svaz, dopravci, zastoupené dopravní prostředky a tarifní systém. Následně jsou uvedeny současné trendy a možné budoucí projekty, které by bylo možné integrovat do veřejné osobní dopravy v tomto městě a zlepšit tak stávající systém fungování dopravy.
Klíčová slova: integrovaný dopravní systém; Drážďany; osobní veřejná doprava; Dopravní svaz Horního Polabí
Název práce: Public Transport in Dresden and Its Agglomeration
Autor(ka) práce: Novák, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse public transport in Dresden and its agglomeration. Attention is paid to defining basic terms of public transport in the theoretical part, as well as classification of transport, characterizing modes of transport and integrated transport system. These findings are applied to a specific city, Dresden, in the practical part. After introducing the city from an economical and transport point of view, the integrated transport system of the city is analysed based on the findings from the theoretical part. Transport association, transport companies, modes of transport and tariff system are described gradually. Current trends and potential future projects are presented, which could be integrated into public transport in this city and used to improve the existing system of transport.
Klíčová slova: public transport; integrated transport system; Dresden; The Verkehrsverbund Oberelbe

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2018
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67385/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: