Modelování a analýza úvěrového procesu pro SME segment v bance

Autor práce: Mazáč, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Osoba oponující práci: Řepa, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Modelování a analýza úvěrového procesu pro SME segment v bance
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá procesy korporátního bankovnictví. Cílem diplomové práce je analyzovat úvěrový proces pro segment SME v bance a navrhnout modely s využitím metodiky MMABP. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou, které se vzájemně doplňují. V první kapitole je teoreticky popsána metodika DSR, která je využita pro dosažení stanovených cílů práce. Dále je provedena rešerše informačních zdrojů. Druhá kapitola se zaměřuje na vymezení teoretických pojmů z oblasti modelování a analýzy podnikových procesů a představení použitých standardů a metodiky MMABP. Třetí kapitola se zaměřuje na vymezení teoretických pojmů z oblasti korporátního bankovnictví, SME segmentu a úvěrové-ho procesu. Čtvrtou kapitolou začíná praktická část práce, která je věnována modelování a analýze úvěrového procesu. Výstupem této kapitoly je globální procesní mapa, diagram tříd, procesní diagramy, stavové diagramy a DFD diagramy. V páté závěrečné kapitole je provede-no porovnání výstupů práce s vybranou částí funkční specifikace banky. Kapitoly představují dosažení dílčích cílů.
Klíčová slova: BPMN; byznys analýza; DFD; MMABP; model; podnikový proces; SME segment; UML; úvěr; úvěrový proces; workflow

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Modelování a analýza úvěrového procesu pro SME segment v bance
Překlad názvu: Modeling and analysis of credit process for SME segment in a bank
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with corporate banking processes. The aim of the thesis is to analyze a credit process for SME segment in a bank and to design models using the MMABP methodology. This thesis is divided into two main parts, a theoretical and a practical one. These two parts complement each other. In the first chapter, the DSR methodology is theoretically described. The DSR methodology is used to achieve established goals of this thesis. Furthermore, research of information resources is performed. The second chapter is focused on the definition of theoretical concepts in the field of modeling and analysis of business processes and the introduction of used standards and methodology MMABP. The third chapter is focused on the definition of theoretical concepts of corporate banking, SME segment and credit process. The fourth chapter contains the practical part of this work. It is devoted to modeling and analysis of the credit process. The output of this chapter is a global process map, a class diagram, process diagrams, state diagrams and DFD diagrams. The fifth chapter is the final one. It compares outputs of the work with a selected part of the bank functional specification. Chapters in this thesis represent the achievement of partial objectives.
Klíčová slova: BPMN; business analysis; DFD; MMABP; model; business process; SME segment; UML; loan; credit process; workflow

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2018
Datum podání práce: 18. 6. 2019
Datum obhajoby: 19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67192_qmazm01.pdf [4,01 MB]
Veřejná příloha19050_qmazm01.zip [11,59 MB]
Oponentura63640_repa.pdf [69,60 kB]
Hodnocení vedoucího67192_svatoso.pdf [63,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67192/podrobnosti