Modelování a analýza úvěrového procesu pro SME segment v bance

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modelování a analýza úvěrového procesu pro SME segment v bance
Autor práce:
Mazáč, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Svatoš, Oleg
Osoba oponující práci:
Řepa, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá procesy korporátního bankovnictví. Cílem diplomové práce je analyzovat úvěrový proces pro segment SME v bance a navrhnout modely s využitím metodiky MMABP. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou, které se vzájemně doplňují. V první kapitole je teoreticky popsána metodika DSR, která je využita pro dosažení stanovených cílů práce. Dále je provedena rešerše informačních zdrojů. Druhá kapitola se zaměřuje na vymezení teoretických pojmů z oblasti modelování a analýzy podnikových procesů a představení použitých standardů a metodiky MMABP. Třetí kapitola se zaměřuje na vymezení teoretických pojmů z oblasti korporátního bankovnictví, SME segmentu a úvěrové-ho procesu. Čtvrtou kapitolou začíná praktická část práce, která je věnována modelování a analýze úvěrového procesu. Výstupem této kapitoly je globální procesní mapa, diagram tříd, procesní diagramy, stavové diagramy a DFD diagramy. V páté závěrečné kapitole je provede-no porovnání výstupů práce s vybranou částí funkční specifikace banky. Kapitoly představují dosažení dílčích cílů.
Klíčová slova:
BPMN; byznys analýza; DFD; MMABP; model; podnikový proces; SME segment; UML; úvěr; úvěrový proces; workflow

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2018
Datum podání práce:
18. 6. 2019
Datum obhajoby:
19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67192_qmazm01.pdf [4,01 MB]
Veřejná příloha:
19050_qmazm01.zip [11,59 MB]
Oponentura:
63640_repa.pdf [69,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
67192_svatoso.pdf [63,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67192/podrobnosti