Úplné elektronické podání ve veřejné správě

Autor práce: Baťa, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Osoba oponující práci: Luc, Ladislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Úplné elektronické podání ve veřejné správě
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Úroveň vyspělosti eGovernmentu je obecně považována za míru pokrokovosti státu. Jedním z hlavních přínosů je poskytování transakčních online služeb veřejné správy, které zvyšují komfort uživatelů, podporují transparentnost a zvyšují efektivitu výkonu veřejné správy. Za vrchol vývoje eGovernmentu, je považován stav, kdy veřejná správa poskytuje takové služby, kdy uživatel nemusí znovu dokládat informace, které již státní správa vlastní a celá státní správa vystupuje v kontaktu s uživateli jako jeden celek. Takový stav je v České republice nazýván úplné elektronické podání.Cílem této práce bylo definovat požadavky na systém zajišťující úplné elektronické podání a následně požadavky využít k vytvoření modelu systému v kontextu České republiky. Model byl sestaven s využitím modelovacího jazyka Archimate.Z rešerše i analýzy současného stavu vyplynulo, že Česká republika disponuje většinou základních infrastrukturních prvků nutných pro vybudování systému poskytující služby ÚEP. Některé z nich by však bylo nutné rozšířit o funkce související například s možností transakčního poskytování dat. Větší úpravy byly navrženy v případě Portálu veřejné správy, který by měl sloužit jako uživatelské rozhraní pro komunikaci veřejnosti se státní správou. Pro fungování systému byl navržen vznik dvou nových aplikačních komponent – mandátního registru a formulářového serveru.
Klíčová slova: Archimate; eGovernment; úplné elektronické podání; ÚEP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Úplné elektronické podání ve veřejné správě
Překlad názvu: Pre-filled forms and their electronic submission in public administration
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The level of maturity of eGovernment is generally considered to be a measurement of state's development. One of the eGovernment’s main benefits are transactional online public services that enhance user comfort, promote transparency and increase the efficiency of public administration. The final stage of eGovernment services maturity is when the customer does not have to re-supply information already owned by the state administration and the whole public administration works seamlessly. Such a state is called in the Czech Republic - Complete Electronic Submission.The aim of this work was to define the requirements for a system providing Complete Electronic Submission. Subsequently the requirements were used to create a model of the system in the context of the Czech Republic. The model was created with the Archimate modeling language.The research and analysis of the current situation revealed that the Czech Republic has most of the basic infrastructure elements necessary to build a system providing Complete Electronic Submission already operational. However, some of them would need to be enhanced to include specific functions for example, transactional data provision. Significant development has been proposed for the Public Administration Portal, which should serve as a main user interface for public communication with government. Finally creating of two new application components – the Mandate register and the Form server – was proposed.
Klíčová slova: Archimate; eGovernment; one-stop shop

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2019
Datum obhajoby: 19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce69423_batd01.pdf [1,45 MB]
Veřejná příloha19073_batd01.pdf [105,35 kB]
Veřejná příloha19074_batd01.pdf [335,78 kB]
Oponentura61811_lucl01.pdf [63,87 kB]
Hodnocení vedoucího69423_doucek.pdf [64,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69423/podrobnosti