Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

VYUŽITÍ DEA MODELŮ KE ZKOUMÁNÍ ÚROVNĚ STÁTŮ

Autor práce: Dobšová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Osoba oponující práci: Jablonský, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: VYUŽITÍ DEA MODELŮ KE ZKOUMÁNÍ ÚROVNĚ STÁTŮ
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá srovnáním úrovně států pomocí metody analýzy obalu dat. V textu jsou definovány státy OECD jako zkoumané produkční jednotky. V teoretické části jsou popsány důležité ukazatele životní úrovně a kvality života a různé přístupy měření efektivnosti jednotek. Zejména modely DEA, které jsou následně využity v praktické části pro analýzu efektivnosti států OECD z hlediska zdraví, vzdělávání a bohatství. Cílem diplomové práce je ověřit, zda je metoda analýzy obalu dat vhodná metoda ke srovnávání úrovně států. V rámci práce je sestaven žebříček států na základě jednotlivých modelů DEA a zároveň je provedeno porovnání s vybranými metodami vícekriteriálního hodnocení variant.
Klíčová slova: efektivnost; DEA; životní úroveň; kvalita života

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: VYUŽITÍ DEA MODELŮ KE ZKOUMÁNÍ ÚROVNĚ STÁTŮ
Překlad názvu: Utilizing DEA models to examine various countries levels
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with a comparison of the living standards of different countries using Data Envelopment Analysis. OECD countries are defined as decision making units. Important indicators of the standard of living and quality of life and various approaches to measuring unit efficiency are described in a theoretic part of the thesis. Especially the DEA models, which are then used in the practical part to analyze the efficiency of OECD countries in terms of health, education and wealth.The aim of the thesis is to verify whether the method of data envelopment analysis is a suitable method for comparing the living standards. Rank of the countries based on individual DEA models is compiled and compared with selected methods of multicriterial decision making.
Klíčová slova: DEA; efficiency; standard of living; quality of life

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.