Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny

Název práce: Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny
Autor(ka) práce: Marková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Oponenti práce: Baracová, Kristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá současnou digitální marketingovou komunikací značky NIVEA, rozdíly v digitální komunikaci s ohledem na rozdílné věkové skupiny a návrhem nové strategie, opírající se o rozhovory se zástupci digitální a mediální agentury. Návrh nové strategie zrcadlí také výsledky průzkumu prováděného pro účely této práce. Teoretická část obsahuje literární rešerše, které poskytují přehled o digitálním marketingu, jeho historii a trendech. Praktická část je zaměřena na zhodnocení současné komunikační strategie značky, výsledky marketingového průzkumu a opírá se o rozhovory se zástupci agentur, což je nezbytné pro naplnění cíle diplomové práce. Na základě výsledků dotazníku a rozhovorů jsou navrženy změny v digitální komunikaci reflektující rozdílné chování cílových skupin, které by měly vést k jejímu rozvoji a zefektivnění.
Klíčová slova: cílové skupiny ; digitální marketing; marketingová komunikace; marketing
Název práce: Digital marketing - Communication strategy of the company with respect to different age groups
Autor(ka) práce: Marková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Oponenti práce: Baracová, Kristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is engaged in analysis of current marketing digital communication of NIVEA brand and the differences between specific target groups. There are suggested new communication strategy which come out from online research and interview with representatives from digital and media agency. The theoretical part contains literary research which provides comprehensive overview about digital marketing, it´s history and trends. Practical part of this thesis is focused evaluation of current digital strategy and propose new strategy which based from results of the research and interviews. These methods are needed to do for achievement of goal of this study. There are suggested changes in digital communication which reflect different behaviour of target groups. New strategy should makes marketing communication more efficient and bring better results.
Klíčová slova: marketing; digital marketing ; marketing communication; target groups

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2018
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 29. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67358/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: